48. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Piątkowe 48. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w formie zdalnej pod przewodnictwem Artura Konarskiego, skupiło się m.in. na opiniowaniu decyzji i ustalaniu planów ochrony na rzecz Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego oraz utworzenie Sandomiersko-Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Rada przyjęła również sprawozdanie z działalności Świętokrzyskiego i Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w Kielcach za rok 2022. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Podstawowe zadania realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w 2022 roku dotyczyły w szczególności:

  • ochrony przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych,
  • organizacji działalności edukacyjnej,
  • współdziałania w zakresie ochrony przyrody z innymi jednostkami organizacyjnymi,
  • realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja Śródlądowej Delty Rzeki Nidy”,
  • utrzymania trwałości projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”,
  • zakończenia budowy i otwarcia Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije. Obiekt został sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego,
  • realizacji zadania „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz samorządów powiatowych i gminnych.

Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznali się także z informacja o działalności Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego za 2022 rok.