Posiedzenie Komisji Rolnictwa I Ochrony Środowiska

W dniu 18 kwietnia 2023 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – z użyciem wideokonferencji Cisco Webex Meetings i systemu eSesja z sali 202 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3. Obrady rozpoczną się o godz. 11.00.

Proponowany porządek posiedzenia:

  • Otwarcie posiedzenia.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2022 rok.
  • Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.
  • Informacja z realizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”.
  • Informacja z realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie finansowego wsparcia gmin w roku 2022.
  • Informacja na temat ograniczania wprowadzania na rynek krajowy niektórych produktów z tworzyw sztucznych.
  • Podjęcie uchwały Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia.
  • Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 395 19 44.