Obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni Komisji Budżetu i Finansów przyjęli uchwałę w sprawie zmiany wieloletnich prognoz finansowych województwa świętokrzyskiego na lata 2023-2040. Oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 952 000 zł o tyle zmniejszy się plan dochodów. Zwiększenie planu wydatków nastąpi o prawie 34 mln zł mimo odzyskaniu środków niewykorzystanych w roku poprzednim

W trakcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego radni pod przewodnictwem Magdaleny Zieleń zaopiniowali:

  • projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wodzisław w kwocie 25 tys. zł z
  • projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/636/22 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
  • projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego
  • projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040.
  • projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.